Posts Tagged ‘Lalitha Sahasra Namam video’

Lakshmi Gayatri Lyrics – Video

September 27, 2008

Lakshmi Gayatri Lyrics – Lyrics of Gayathri Mantra of Goddess Lakshmi Devi

Om Mahadevyai Cha Vidmahe
Vishnupatnyai Cha Dheemai
Tanno Lakshmi Prachodayat

Realted Devi Stotras Lyrics & Video

Advertisements